Zakres robót

Projekt i budowa Kontraktu „Dostosowanie DK18 do parametrów autostrady na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od km 1+500 do km 11+860” obejmuje w szczególności:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie:
  • przebudowy i rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 18 długości 11,7 km,
  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni DK18 na jezdni południowej,
  • przebudowy węzłów drogowych,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną autostradą,
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych,
  • budowy wzdłuż autostrady dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Budowę obiektów inżynierskich.
 5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 9. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 10. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 11. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 12. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 13. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 14. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 15. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 16. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Projektowane parametry

W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona autostradę w tym elementy infrastruktury o następujących parametrach:

Przekrój budowany 2x2
Przekrój docelowy 2x2
Rodzaj konstrukcji nawierzchni podatna lub sztywna
(dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego)
Klasa techniczna A
Prędkość projektowa Vp 120 km/h
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,75
Pas dzielący wraz z opaskami Min 5 m
Rezerwa pod trzeci pas ruchu Brak
Szerokość opaski 0,5 m
Pas awaryjny 3 m
Kategoria ruchu KR7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne
(jezdnie autostrady na prostym odcinku w planie
powinny mieć pochylenie poprzeczne skierowane
na zewnątrz korony drogi.)
2,5 %

W pasie dzielącym należy wykonać przejazdy awaryjne spełniające wymagania:

 1. odstępy od 3 do 4 km; (pierwszy przejazd w km ok. 0+440m na wysokości istniejących zjazdów z drogi krajowej nr 18 pozostałe w nastp. km 1+456; 5+180; 7+344; 10+050)
 2. konstrukcja nawierzchni taka jak jezdni głównej (§ 158 punkt 3 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3]);
 3. nośność nawierzchni jak dla jezdni głównej;
 4. długość przejazdu - 132 m;
 5. konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.